Regulamin serwisu internetowego Lider Animator

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO LIDER ANIMATOR

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania z Serwisu Internetowego prowadzonego przez Administratora pod adresem www.lideranimator.pl

Administratorem Serwisu Internetowego jest SPORT SUPPORT - Fundacja Aktywności Fizycznej i Zdrowia, ul. Przasnyska 11/67, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000464952, NIP: 5223007237, REGON: 146759080.

Kontakt z Administratorem:
- numer telefonu: +48 665 548 465
- adres poczty elektronicznej: pomoc@lideranimator.pl
- adres miejscowy do doręczeń: ul. Przasnyska 11/67, 01-756 Warszawa

§ 1. DEFINICJE

 1. Konkurs – konkurs LIDER ANIMATOR, o którym mowa w Regulaminie Konkursu, dostępny pod adresem www.lideranimator.pl;
 2. Konto – dedykowany indywidualnemu Użytkownikowi, modyfikowalny element Serwisu Internetowego, tworzony po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji;
 3. Newsletter - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną za pomocą, której Serwis Internetowy informuje Użytkowników o nowych materiałach i wydarzeniach pojawiających się w ramach działalności Serwisu Internetowego, poprzez cykliczne przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego, dostępny pod adresem www.lideranimator.pl/regulamin-serwisu
 5. Rejestracja – procedura dokonywana przez Użytkownika w sposób wskazany w Regulaminie w celu korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego;
 6. Serwis Internetowy (Serwis) – portal dostępny pod adresem www.lideranimator.pl, za pośrednictwem, którego Użytkownik bierze udział w Konkursie;
 7. Treści - wszelkiego rodzaju materiały hostowane przez Administratora (np. materiały tekstowe, grafika, zdjęcia, dźwięk, materiały audiowizualne, elementy interaktywne i inne dane, w tym utwory i ich opracowania w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), które Użytkownik może zapisywać i rozpowszechniać za pośrednictwem Serwisu i w formie elektronicznej, w szczególności w celu ich zgłoszenia do Konkursu;
 8. Użytkownik - podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Rejestracji w Serwisie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są przez Administratora usługi drogą elektroniczną;
 9. Załącznik – integralna część Regulaminu i umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

§ 2. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zakładania Konta i jego modyfikowania oraz prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora.
 2. Serwis Internetowy jest platformą umożliwiającą i powstałą w celu przeprowadzenia Konkursu.
 3. Serwis Internetowy dostarcza bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną, w szczególności w formie prowadzenia Konta Użytkownika, Newslettera oraz udostępniania funkcjonalności Serwisu, w tym interaktywnego formularza zgłoszenia projektu do Konkursu.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Serwisu Internetowego, a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
 5. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna.
 6. Warunkiem korzystania z Serwisu, w tym dokonania Rejestracji w Serwisie Internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja w czasie ich realizacji.
 7. Informacje zawarte w Serwisie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 8. W celu korzystania z Serwisu Internetowego muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne:
  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  b) zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript,
  c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 9. Użytkownika obowiązuje zakaz:
  a) dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  b) działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;
  c) korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Administratora oraz innych Użytkowników.
 10. Administrator zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu zabezpieczenia danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione. Jednocześnie Administrator wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.
 11. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§ 3. REJESTRACJA

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy zarejestrować swój projekt na stronie www.lideranimator.pl wypełniając formularz internetowy.
 2. Użytkownik ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta. W tym celu Użytkownik dokonuje procedury Rejestracji.
 3. Podmiot uzyskuje status zarejestrowanego Użytkownika w następstwie:
  a) wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Serwisie Internetowym według interaktywnego formularza, stosując się do komunikatów wyświetlanych na stronie Serwisu podczas procedury;
  b) aktywowania Konta za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany podczas Rejestracji;
  c) zalogowania się w Serwisie Internetowym.
 4. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji, zostaje zawarta na czas nieokreślony, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną między Użytkownikiem a Administratorem
 5. W procesie Rejestracji, Użytkownik podaje login oraz hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Użytkownik nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.
 6. Po dokonaniu Rejestracji, każdorazowe logowanie następuje przy użyciu danych wskazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik opuszczając Serwis Internetowy, każdorazowo powinien wylogować się z Konta.
 7. Konto zawiera informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. Zalogowany Użytkownik ma wgląd do swoich danych, może je modyfikować oraz może usunąć Konto wraz ze wszystkimi danymi osobowymi poprzez zgłoszenie takiego żądania Administratorowi. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych podane są w Polityce Prywatności, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta.

§ 4. REKLAMACJA

 1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja na usługi świadczone drogą elektroniczną oraz na wykonanie umowy przez Dostawcę. Użytkownik może złożyć reklamację Administratorowi drogą elektroniczną lub pocztą na adres wskazany w Kontakcie.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 (czternastu) dni.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres, z którego nadeszło zgłoszenie reklamacyjne.

§ 5. ZAKOŃCZENIE UMOWY

 1. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie oraz umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną obowiązują Użytkownika do czasu ich wypowiedzenia przez niego lub Administratora na podstawie niżej określonej.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta z Administratorem bez podania przyczyny z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez oświadczenie woli rozwiązania umowy wysłane na adres e-mail wskazany w Kontakcie oraz zamknięcie swojego Konta.
 3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę subskrypcji Newslettera w sposób wskazany w § 9 Regulaminu. Użytkownik może wypowiedzieć inne usługi świadczone drogą elektroniczna przez Administratora, w tym interaktywnych formularzy, przez zaniechanie korzystania z nich.
 4. Administrator może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem bez podania przyczyny z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez oświadczenie woli rozwiązania umowy wysłane na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji.
 5. Administrator może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem, także poprzez usunięcie Konta Użytkownika, w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji:
  a) naruszenia przez Użytkownika warunków umowy i Regulaminu,
  b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników, osób trzecich lub Administratora,
  c) gdy Administrator na podstawie przepisów obowiązującego go prawa ma obowiązek wypowiedzieć umowę.
 6. Rozwiązanie umowy na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie nie wpływa na zawarte umowy licencyjne.

§ 6. TREŚCI

 1. Zarejestrowany Użytkownik może umieszczać na swoim Koncie Treści.
 2. Użytkownik utrzymuje wszystkie prawa do przekazanych Treści, z zastrzeżeniem przyznanych Administratorowi ograniczonych praw licencyjnych, zgodnie z § 8 Regulaminu.
 3. Użytkownik oświadcza, iż ponosi nieograniczoną odpowiedzialność związaną z publikacją i rozpowszechnianiem Treści. Użytkownik zapisując w Serwisie i rozpowszechniając Treści oświadcza, iż posiada na cały okres korzystania z Konta i uczestniczenia w Konkursie wszystkie prawa, w tym licencje i zezwolenia konieczne dla umożliwienia korzystania z tych Treści oraz, że prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz osób trzecich.
 4. Użytkownik zapisując w Serwisie i rozpowszechniając Treści oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. Użytkownik publikując i rozpowszechniając Treści oświadcza, iż osoby, których wizerunek zamieścił w Serwisie, udzieliły mu na to odpowiedniego zezwolenia.
 5. Użytkownik nie może zapisywać i rozpowszechniać w Serwisie Treści czy przybierać nazwę Użytkownika, które w szczególności mogą naruszać prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich, upowszechniać łamanie tych praw i metody ułatwiające dokonywanie naruszeń tych praw lub zachęcać do takich zachowań, propagować nienawiść na tle rasowym, narodowościowym, wyznaniowym czy światopoglądowym. Treści nie mogą mieć charakteru erotycznego lub z innych powodów nieodpowiedniego dla osób poniżej 18 roku życia oraz sprzecznego z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami "netykiety". Treści nie mogą promować innych stron internetowych.
 6. Administrator nie odpowiada, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, za Treści umieszczane przez Użytkownika w Serwisie i szkody wynikłe z tego tytułu.
 7. Użytkownik zobowiązuje się, iż w sytuacji wystąpienie przeciwko Administratorowi podmiotu trzeciego z roszczeniami dotyczącymi zamieszczonych przez Użytkownika Treści, Użytkownik ten wstąpi w miejsce Administratora do sprawy oraz przejmie wszelkie koszty związane ze sprawą, w tym koszty ewentualnego postępowania sądowego i ustalone w drodze ugody lub zasądzone kwoty odszkodowań czy kar. W przypadku gdyby Administrator spełnił takie roszczenia, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych z tego tytułu przez Administratora kosztów, w szczególności kosztów pomocy prawnej.

§ 7. POLITYKA W ZAKRESIE NARUSZEŃ

 1. W ramach niniejszej polityki Administrator uniemożliwia dostęp do danych o charakterze bezprawnym, jak również może uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Konta w przypadku potwierdzenia faktu dopuszczenia się przez Użytkownika powtórnego naruszenia.
 2. Wszelkie materiały Serwisu, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Serwisie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Administratora. Użytkownik nie może rozpowszechniać elementów Serwisu oraz Treści, do których nie ma praw, bez pozyskania zezwolenia Administratora lub osób upoważnionych, w szczególności Użytkownik nie może kopiować, nadawać, wyświetlać, sprzedawać, licencjonować ani w inny sposób rozporządzać Treściami.
 3. Administrator nie prowadzi bieżącej kontroli umieszczanych przez Użytkowników Treści.
 4. Użytkownikowi zabrania się przesyłania i rozpowszechniania Treści, do których nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień niezbędnych do ich rozpowszechniania w sieci Internet.
 5. Administrator posiadając wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze Treści niezwłocznie podejmuje działanie w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do takiej Treści.
 6. Administrator przyjmuje zawiadomienia o naruszeniu praw własności intelektualnej w sposób wskazany w Kontakcie.
 7. Zawiadomienie o zarzucanym naruszeniu praw własności intelektualnej i innych praw, powinno zawierać następujące informacje: wskazanie utworu chronionego prawem własności intelektualnej, któremu zarzuca się naruszenie tych praw lub, w przypadku, gdy jedno zawiadomienie dotyczy wielu utworów chronionych, dokładny wykaz takich utworów oraz okoliczności wskazujących na podstawy naruszenia praw wyłącznych, dane kontaktowe osoby zgłaszającej, jak również deklarację działania w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane Treści są bezprawne.
 8. W następstwie otrzymania zawiadomienia, zgłaszana Treść jest badana, a na ten czas dostęp do niej zostaje uniemożliwiony.
 9. Administrator usunie Treści naruszające prawa własności intelektualnej, w stosunku, do których zarzuty są uzasadnione.

§ 8. LICENCJE

 1. Zamieszczając na Serwisie Treści, Użytkownik udziela Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji z prawem sublicencji na czas nieokreślony, na korzystanie i rozporządzanie w części lub w całości daną Treścią, w szczególności wchodzącymi w ich zakres utworami i znakami towarowymi należącymi do Użytkownika, w zakresie niezbędnym dla świadczenia, rozpowszechniania i promocji Serwisu i Administratora, w tym opracowywanie na jej podstawie utworów zależnych, na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 2. Powyższa licencja wygasa z chwilą usunięcia przez Użytkownika z Serwisu Treści, której dotyczy.

§ 9. NEWSLETTER

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Administratora na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik wykonuje następujące czynności:
  a)zamawia poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie www.lideranimator.pl oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera,
  b) dokonuje akceptacji treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora zbioru danych osobowych zawartych w Formularzu dla świadczenia usługi Newslettera w celach marketingowych oraz na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera,
  c) uaktywnia przycisk „Zapisz się”.
 3. Z chwilą uaktywnienia przycisku „Zapisz się”, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji.
 5. Administrator zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych w stopniu odpowiadającym zagrożeniom bezpieczeństwa usługi Newslettera. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Administratora jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.

§ 10. ZMIANA REGULAMINU

 1. Administrator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, w szczególności prawnych lub technicznych.
 2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany podczas Rejestracji, wysłanej na 14 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Pozostali Użytkownicy zostaną poinformowaniu w komunikacie na stronie głównej Serwisu, widocznym na 14 dni przez wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Użytkownik ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu.
 4. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik wypowiada umowy świadczone przez Administratora drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Postanowienia Regulaminu nie mogą uchybiać bezwzględnie obowiązującym przepisom, w szczególności regulującym prawa konsumentów. Jeżeli postanowienie Regulaminu narusza taki przepis lub przepisy, Administrator nie stosuje go w umowach z Konsumentami.
 3. Spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Administrator może kierować do niego powiadomienia, w szczególności o zmianie Regulaminu.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż niewykonanie przez Administratora uprawnień przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu lub prawa przysługującego Administratorowi na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie stanowi zrzeczenia się ich przez Administratora, a takie uprawnienia i prawa pozostaną dyspozycyjne dla Administratora.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego oraz prac naprawczych, mogących powodować okresowe, nie dłuższe jednak niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny, ograniczenie lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z określonych funkcjonalności bądź całego Serwisu. W tym celu nie jest konieczna zgoda Użytkowników.
 7. Czasowe zawieszenie funkcjonalności Serwisu nie oznacza woli rozwiązania przez Administratora umów z Użytkownikami.
 8. Uznanie któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważny lub nieskuteczny, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

Data opublikowania regulaminu: 20.05.2014 r.

Zapraszamy na nasz kanał Youtube.

Ta strona używa cookies