Regulamin konkursu Lider Animator

REGULAMIN PROGRAMU LIDER ANIMATOR - OBUDŹ SWOJE CIAŁO 2016

Misja programu: Wyszukiwanie / Propagowanie / Wspieranie

Program Lider Animator - Obudź Swoje Ciało ma na celu zwiększenie aktywności fizycznej Polaków poprzez wyszukiwanie i propagowanie liderów aktywności fizycznej oraz finansowe wsparcie realizacji ich projektów.

Program skierowany jest do lokalnych animatorów realizujących różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne, programy szkolne i imprezy sportowe oparte na aktywności fizycznej. Autorzy wyróżnionych projektów zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w Akademii Lidera Animatora, podczas której, oprócz udziału w szkoleniach, będą mieli możliwość osobistego przedstawienia swoich projektów przed Komisją. Dla autorów najlepszych i najciekawszych projektów będzie istniała możliwość otrzymania także wsparcia finansowego przeznaczonego na rozszerzenie lub kontynuowanie działalności.

I. CELE PROGRAMU

 1. Promowanie aktywności fizycznej, jako najlepszego sposobu kształtowania zdrowia i spędzania wolnego czasu.
 2. Wyszukiwanie, propagowanie i finansowe wsparcie projektów opartych na aktywności fizycznej nakierowanej na kształtowanie i utrzymanie zdrowia.
 3. Stworzenie bazy dobrych praktyk w zakresie projektów aktywności fizycznej.
 4. Aktywizowanie i zwiększenie efektywności działań liderów aktywności fizycznej.
 5. Promowanie na forum ogólnopolskim wyróżniających się liderów aktywności fizycznej.
 6. Skłanianie do osobistego wysiłku oraz rozwijanie umiejętności pracy zespołowej na polu organizowania aktywności fizycznej i sportu.
 7. Inspirowanie do opracowywania i realizowania projektów dostosowanych do potrzeb środowiskowych i tradycji lokalnych.
 8. Realizowanie edukacji zdrowotnej wśród uczestników projektu nagrodzonych w programie Lider Animator - Obudź Swoje Ciało ze szczególnym uwzględnieniem:
  a) edukacji żywieniowej dotyczącej zbilansowanej diety;
  b) edukacji dotyczącej kształtowania sprawności funkcjonalnej (czym jest, jaką rolę odgrywa dla ogólnej sprawności fizycznej, jak ją kształtować; uświadamianie jak ważną stanowi podstawę do bezpiecznego angażowania się w sport i aktywność fizyczną).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem programu Lider Animator - Obudź Swoje Ciało jest Fundacja Aktywności Fizycznej i Zdrowia - Sport Support, ul. Przasnyska 11/67, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000464952, NIP: 5223007237, REGON: 146759080.
 2. Organizator odpowiada za zarządzanie oraz obsługę programu.
 3. Partnerem technicznym programu jest firma Coca-Cola.
 4. Partnerem wspierającym programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 5. Zasady programu określa niniejszy regulamin, który obowiązuje od dnia ogłoszenia programu do dnia jego zakończenia.
 6. Program odbywać się będzie w dniach od 4 kwietnia do 30 listopada 2016 r.
 7. Rejestrowanie projektów odbywać się będzie w dniach od 4 kwietnia do 22 maja 2016 r.

III. DEFINICJE

 1. Program - program opisany niniejszym regulaminem, pod nazwą "Lider Animator - Obudź Swoje Ciało" organizowany przez organizatora, w okresie i na warunkach opisanych w treści regulaminu.
 2. Regulamin - niniejszy regulamin programu, wiążący dla organizatora, oraz uczestników programu, reguluje zasady i warunki programu, w szczególności określając warunki uczestnictwa w programie, prawa i obowiązki organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników w związku z ich udziałem w programie.
 3. Uczestnik - osoba, która spełnia warunki określone w punkcie IV. regulaminu oraz dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w programie.
 4. Zwycięzcy programu - uczestnicy, którzy zostaną wybrani przez Komisję, na podstawie przesłanego zgłoszenia do programu.
 5. Komisja - powołana przez organizatora komisja, czuwająca nad poprawnym przebiegiem programu, realizująca wszelkie powierzone jej przez organizatora zadania, opisane treścią regulaminu, w związku z organizacją programu, w tym w szczególności wyłaniająca zwycięzców programu na zasadach wskazanych regulaminem. Do kompetencji komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od uczestników programu reklamacji.

IV. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. Warunkiem uczestniczenia w programie jest:
  a) ukończenie 18-tego roku życia;
  b) napisanie projektu aktywności fizycznej lub opisanie zakresu swojej działalności sportowej oraz wykonanie prezentacji zgłoszonego materiału;
  c) zarejestrowanie projektu na stronie internetowej programu poprzez poprawne wypełnienie pól formularza zgłoszeniowego.
 2. Projekty mogą być zgłaszane przez:
  a) osoby realizujące je na rzecz placówek oświatowych, wychowawczych, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji oraz stowarzyszeń;
  b) osoby będące członkami stowarzyszeń, fundacji;
  c) osoby pracujące albo współpracujące z placówkami oświatowymi, wychowawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego, jak też innymi podmiotami gospodarczymi, w tym także prowadzące własną działalność gospodarczą.
 3. Projekty zarejestrowane po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę w selekcji do udziału w programie.
 4. Uczestnik programu zgłaszając projekt oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw własności intelektualnej do tego projektu. Projekt nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich. W razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, w szczególności dotyczących praw autorskich do projektu uczestnik programu będzie zobowiązany zwrócić organizatorowi wszelkie zasądzone od organizatora kwoty i koszty postępowania, jak również poniesione koszty pomocy prawnej oraz w zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo zastąpić organizatora w ewentualnym postępowaniu przed sądem, w tym w szczególności skutecznie przystąpić do postępowania, jako interwenient uboczny.
 5. Projekty mogą dotyczyć realizacji nowych inicjatyw, rozszerzenia lub kontynuowania działalności związanej ze zgłoszonymi projektami.

V. PRIORYTETY PROGRAMU I KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

 1. Komisja wyłoni najlepsze projekty posługując się następującymi kryteriami:
 2. Uwzględnienie zdrowotnych i wychowawczych wartości aktywności fizycznej.
 3. Integrowanie społeczności lokalnej.
 4. Oparcie na mniej znanych, nietypowych lub nowatorskich formach aktywności fizycznej, szczególnie na świeżym powietrzu.
 5. Włączenie różnych podmiotów do współpracy na rzecz aktywności fizycznej.
 6. Zaangażowanie dużej ilości uczestników.
 7. Zaangażowanie w projekt uczestników mniej sprawnych fizycznie lub z ograniczonymi możliwościami uczestniczenia w aktywności fizycznej.
 8. Bogata historia wcześniejszych realizacji projektu.

VI. PRZEBIEG PROGRAMU

 1. Rejestrowanie projektów odbywać się będzie w dniach od 4 kwietnia do 22 maja 2016 r.
 2. Komisja na podstawie zarejestrowanych zgłoszeń na stronie programu (www.lideranimator.pl) wyłoni max do 90 najlepszych projektów do dnia 30 maja 2016 r.
 3. W przypadku wcześniejszego wyłonienia autorów 90 najlepszych projektów, przed dniem 22 maja 2016 r., organizator może zakończyć wcześniej przyjmowanie zgłoszeń do programu. W takim przypadku zostanie podany niezwłocznie do publicznej wiadomości komunikat za pomocą strony www.lideranimator.pl informujący o wcześniejszym zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do programu.
 4. Autorzy najlepszych projektów zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową i telefonicznie.
 5. Autorzy najlepszych projektów zostaną zaproszeni na jedną z trzech Akademii Lidera Animatora, gdzie wezmą udział w szkoleniu oraz przedstawią osobiście przed komisją zgłoszony projekt w formie prezentacji.
 6. Akademia Lidera Animatora odbędzie się w trzech różnych terminach i miejscach:
  10-12 czerwca: Stara Wieś (http://www.dojostarawies.com)
  17-19 czerwca: Poznań (http://www.regattahotel.pl)
  26-28 sierpnia: Rulewo k/Grudziądza (http://www.hanzapalac.pl)
 7. Osoby uczestniczące w Akademii Lidera Animatora mają zapewnione przez organizatora zakwaterowanie oraz wyżywienia podczas Akademii.
 8. Dojazd na Akademię Lidera Animatora odbywa się na koszt własny i we własnym zakresie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji dotyczącej terminu i miejsca Akademii dla poszczególnych autorów najlepszych projektów.
 10. W przypadku rezygnacji autora projektu z wyjazdu na Akademię Lidera Animatora na jego miejsce zostanie zaproszony autor kolejnego projektu z listy rankingowej komisji.
 11. Ostateczne zamknięcie programu nastąpi do dnia 30 listopada 2016 r.

VII. NAGRODY

 1. Nagrodą w programie Lider Animator - Obudź Swoje Ciało jest zaproszenie i udział w Akademii Lidera Animatora.
 2. Podczas Akademii Lidera Animatora uczestnicy będą mieli możliwość osobistego zaprezentowania swoich projektów przed komisją w formie prezentacji.
 3. Prezentacje przygotowane na Akademię muszą zawierać:
  a) założenia i mechanikę projektu;
  b) projekt budżetu wydatków planowanych na jego realizację;
  c) obecność brandingową/wizualną programu Lider Animator - Obudź Swoje Ciało w projekcie;
  d) założenia dla komunikacji projektu z uwzględnieniem obecności programu Lider Animator - Obudź Swoje Ciało, jako partnera projektu.
 4. Autorzy najlepszych projektów, wytypowanych przez komisję podczas Akademii, będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe o wartości do 15 000 złotych. Środki finansowe pochodzące z programu Lider Animator - Obudź Swoje Ciało przeznaczone są na realizacje nowych inicjatyw, rozszerzenie lub kontynuowanie działalności związanej ze zgłoszonymi projektami.
 5. Po ustaleniu przez komisję, jakie projekty oraz w jakiej wysokości wsparcie finansowe zostanie przyznane, komisja dokona oceny planowanych wydatków pod względem ich racjonalności.
 6. Każdy autor projektu, który otrzyma wsparcie finansowe jest zobowiązany do umieszczenia na swoich stronach internetowych, profilach Facebook, YouTube oraz w innych wykorzystywanych kanałach komunikacji informacji, że jego projekt jest wspierany środkami finansowymi pochodzącymi z programu Lider Animator - Obudź Swoje Ciało (z uwzględnieniem właściwych logotypów programu). Autor projektu jest także zobowiązany stworzyć organizatorom programu możliwość umieszczenia materiałów brandingowych na wydarzeniu, które zostało wsparte finansowo w ramach programu Lider Animator-Obudź Swoje Ciało.
 7. Wyniki programu zostaną ogłoszone do wiadomości publicznej na stronie internetowej programu (www.lideranimator.pl).
 8. Wsparcie finansowe zostanie przyznane autorowi projektu po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu budżetu projektu przez organizatora programu.
 9. Każdy autor projektu, który otrzyma wsparcie finansowe, ma obowiązek rozliczenia się z otrzymanego grantu oraz przedstawienie ewaluacji wyników projektu po jego zakończeniu, jednak nie później niż do 31.10.2017 r.
 10. Prace komisji mają charakter tajny.
 11. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Aktywności Fizycznej i Zdrowia - Sport Support z siedzibą w Warszawie.
 2. Administrator przetrzymuje w bazie następujące dane uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane te wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji działań związanych z Konkursem i są przechowywane zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 3. Biorąc udział w programie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację Aktywności Fizycznej i Zdrowia - Sport Support jego danych osobowych dla wypełnienia usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z programu wobec jej uczestników.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w programie. Uczestnik w każdej chwili ma prawo do ich usunięcia lub poprawiania.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w programie, oraz prawa i obowiązki uczestników programu jak i organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia programu.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie programu, które nie będą zmieniały misji i celów programu.
 4. Informacja o zmianach regulaminu i terminów rozstrzygnięcia programu zostanie zamieszczona na stronie internetowej programu (www.lideranimator.pl)
 5. Uczestnik programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem programu.
 6. Uczestnik programu wyraża zgodę na opublikowanie projektów i opisów ich realizacji na stronie internetowej (www.lideranimator.pl)
 7. Uczestnicy przystępując do programu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie umieszczonych tam zdjęć, filmów i oświadczają, że posiadają do nich pełne prawa własności intelektualnej.
 8. Uczestnicy przystępując do udziału w programie przyjmują warunki jego regulaminu.
 9. Uczestnik ma możliwość zrezygnowania z udziału w programie na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.
 10. W przypadku rezygnacji z udziału w programie uczestnik zobowiązany jest do zwrotu w ciągu 14 dni przyznanych i wypłaconych wcześniej środków finansowych.
 11. Program może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego regulaminu.
 12. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania/ przeprowadzenia programu.
 13. Organizator i partner techniczny nie ponoszą odpowiedzialności za:
  a) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez uczestnika z usług umożliwiających udział w programie;
  b) problemy w funkcjonowaniu programu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których organizator ani partner techniczny przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu programu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez dostarczycieli internetu z których korzysta uczestnik oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  c) udział w programie przez uczestników w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 14. Uczestnik oświadcza, że wizerunek utrwalony na przesłanych do Organizatora zdjęciach oraz filmach jest wizerunkiem Uczestnika. Uczestnik z chwilą zarejestrowania w Programie wyraża zgodę na korzystanie w tym rozpowszechnianie przez Organizatora lub podmioty przez Organizatora upoważnione z wizerunku Uczestnika dla potrzeb związanych z realizacją lub promocją Programu przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikowania dostępnych w chwili rejestracji Uczestnika w Programie, w tym w szczególności za pośrednictwem prasy tradycyjnej, telewizji, sieci Internet, w tym internetowych portali społecznościowych lub przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych. W przypadku odwołania przez Uczestnika zgody na rozpowszechnianie wizerunku w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora lub podmioty przez Organizatora upoważnione w związku z odwołaniem takiej zgody przez Uczestnika.
 15. W przypadku, gdy wizerunek utrwalony na przesłanych do Organizatora zdjęciach oraz filmach nie będzie wizerunkiem Uczestnika, Uczestnik oświadcza i zobowiązuje się zwolnić Organizatora lub podmioty przez Organizatora upoważnione z wszelkich roszczeń podnoszonych wobec tych podmiotów w związku z korzystaniem z wizerunku przesłanego przez Uczestnika.
 16. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
 17. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp. Wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
 18. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy art. 919-921 kodeksu cywilnego.

Zapraszamy na nasz kanał Youtube.

Tel : + 48 725 204 984
Mail: pomoc@lideranimator.pl

Ta strona używa cookies