Regulamin konkursu Lider Animator

REGULAMIN PROGRAMU LIDER ANIMATOR 2017

Misja programu: Wyszukiwanie / Propagowanie / Wspieranie

Program Lider Animator ma na celu integrację społeczności lokalnych poprzez wspólne, aktywne spędzanie czasu. Program wyszukuje i promuje lokalnych animatorów życia społecznego oraz wspiera realizację ich projektów.

Program skierowany jest do lokalnych animatorów realizujących różnego rodzaju programy zajęć rekreacyjnych, wydarzenia i imprezy o charakterze rodzinnym skupione wokół idei wspólnie i aktywnie spędzonego czasu.

Autorzy najciekawszych projektów zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w Akademii Lidera Animatora, podczas której, oprócz udziału w szkoleniach, będą mieli możliwość osobistego przedstawienia swoich projektów przed Komisją. Dla autorów najlepszych i najciekawszych projektów będzie istniała możliwość otrzymania także wsparcia finansowego przeznaczonego na rozszerzenie lub kontynuowanie działalności.

I. CELE PROGRAMU

 1. Propagowanie działań integracyjnych, jako jednego z kluczowych elementów wspierania i rozwoju lokalnych społeczności. Wyszukiwanie, promowanie i wspieranie projektów integrujących społeczność lokalną.
 2. Stworzenie bazy dobrych praktyk w zakresie projektów integracji społecznej.
 3. Aktywizowanie i zwiększenie efektywności działań animatorów społeczności lokalnych.
 4. Promowanie na forum ogólnopolskim wyróżniających się animatorów życia społecznego.
 5. Skłanianie do osobistego wysiłku oraz rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w zakresie organizowania zajęć rekreacyjnych i wydarzeń o charakterze rodzinnym.
 6. Inspirowanie do opracowywania i realizowania projektów dostosowanych do potrzeb środowiskowych i tradycji lokalnych.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem programu Lider Animator jest Fundacja Aktywności Fizycznej i Zdrowia - Sport Support, ul. Przasnyska 11/67, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000464952, NIP: 5223007237, REGON: 146759080.
 2. Organizator odpowiada za zarządzanie oraz obsługę programu.
 3. Partnerem technicznym programu jest firma Coca-Cola.
 4. Partnerem wspierającym programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 5. Zasady programu określa niniejszy regulamin.
 6. Program realizowany jest przez cały rok kalendarzowy.
 7. Projekty można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej programu przez cały rok kalendarzowy.

III. DEFINICJE

 1. Program - program opisany niniejszym regulaminem, pod nazwą "Lider Animator" organizowany przez organizatora, w okresie i na warunkach opisanych w treści regulaminu.
 2. Regulamin - niniejszy regulamin programu, wiążący dla organizatora oraz uczestników programu, reguluje zasady i warunki programu, w szczególności określając warunki uczestnictwa w programie, prawa i obowiązki organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników w związku z ich udziałem w programie.
 3. Uczestnik - osoba, która spełnia warunki określone w punkcie IV. regulaminu oraz dokonała prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w programie.
 4. Wyróżniony - uczestnik, który zostanie wybrany przez Komisję, na podstawie przesłanego zgłoszenia do programu.
 5. Komisja - powołana przez organizatora komisja, czuwająca nad poprawnym przebiegiem programu, realizująca wszelkie powierzone jej przez organizatora zadania, opisane treścią regulaminu, w związku z organizacją programu, w tym w szczególności wyłaniająca osoby wyróżnione w programie na zasadach wskazanych regulaminem. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od uczestników programu reklamacji.

IV. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. Warunkiem uczestniczenia w programie jest:
  a) ukończenie 18-tego roku życia;
  b) napisanie projektu z zakresu integracji społecznej wpisującego się w ideę wspólnie i aktywnie spędzanego czasu lub opisanie zakresu swojej działalności społecznej oraz wykonanie prezentacji zgłoszonego materiału;
  c) zarejestrowanie projektu na stronie internetowej programu poprzez poprawne wypełnienie pól formularza zgłoszeniowego.
 2. Projekty mogą być zgłaszane przez:
  a) osoby realizujące je na rzecz placówek oświatowych, wychowawczych, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji oraz stowarzyszeń;
  b) osoby będące członkami stowarzyszeń, fundacji;
  c) osoby pracujące albo współpracujące z placówkami oświatowymi, wychowawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego, jak też innymi podmiotami gospodarczymi, w tym także prowadzące własną działalność gospodarczą.
 3. Uczestnik programu zgłaszając projekt oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw własności intelektualnej do tego projektu. Projekt nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich. W razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, w szczególności dotyczących praw autorskich do projektu uczestnik programu będzie zobowiązany zwrócić organizatorowi wszelkie zasądzone od organizatora kwoty i koszty postępowania, jak również poniesione koszty pomocy prawnej oraz w zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo zastąpić organizatora w ewentualnym postępowaniu przed sądem, w tym w szczególności skutecznie przystąpić do postępowania, jako interwenient uboczny.
 4. Projekty mogą dotyczyć realizacji nowych inicjatyw, rozszerzenia lub kontynuowania działalności związanej ze zgłoszonymi projektami.

V. PRIORYTETY PROGRAMU I KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

Komisja wyłoni najciekawsze projekty posługując się następującymi kryteriami:

 1. Zdefiniowanie i uwzględnienie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie wydarzeń i działań o charakterze integracyjnym.
 2. Integrowanie społeczności lokalnej.
 3. Włączenie różnych podmiotów do współpracy na rzecz integracji społecznej.
 4. Zaangażowanie dużej ilości uczestników.
 5. Zaangażowanie w projekt uczestników ze społeczności marginalizowanych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z ograniczonymi możliwościami uczestniczenia w wydarzeniach o charakterze integracyjnym.
 6. Bogata historia wcześniejszych realizacji projektu.

VI. PRZEBIEG PROGRAMU

 1. Możliwość rejestrowania projektów odbywać się będzie przez cały rok kalendarzowy.
 2. Komisja spośród zarejestrowanych zgłoszeń na stronie programu (www.lideranimator.pl) wyłaniać będzie na bieżąco najciekawsze projekty.
 3. Autorzy najciekawszych projektów zostaną poinformowani o decyzji Komisji drogą mailową i telefonicznie.
 4. Wyróżnione projekty będą na bieżąco ogłaszane do wiadomości publicznej na stronie internetowej programu (www.lideranimator.pl).
 5. Autorzy najlepszych projektów otrzymają wsparcie organizacyjne, produktowe i merytoryczne dla ich codziennej działalności oraz realizowanego projektu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej rodzaju i zakresu oferowanego wsparcia dla wyłonionego projektu po dogłębnej analizie jego założeń oraz budżetu.
 7. Decyzja o przyznaniu wsparcia finansowego i jego wysokości zostanie przekazana autorowi projektu po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu budżetu projektu przez organizatora programu.
 8. Każdy autor projektu, który otrzyma wsparcie finansowe, ma obowiązek rozliczenia się z otrzymanego grantu oraz przedstawienie ewaluacji wyników projektu nie później niż miesiąc po jego zakończeniu.
 9. Prace Komisji mają charakter tajny.
 10. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
 11. Autor wyróżnionego projektu jest zobowiązany do umieszczenia na swoich stronach internetowych, profilach Facebook, YouTube oraz w innych kanałach komunikacji promujących projekt informacji, że jego projekt jest wspierany przez programu Lider Animator (z uwzględnieniem właściwych logotypów programu i jego partnerów). Autor projektu jest także zobowiązany stworzyć organizatorom programu możliwość umieszczenia materiałów brandingowych na wydarzeniu, które zostało wyróżnione i wsparte w ramach programu Lider Animator.

VII. AKADEMIA LIDERA ANIMATORA

 1. Autorzy najlepszych projektów zostaną zaproszeni do udziału w Akademii Lidera Animatora, gdzie wezmą udział w szkoleniu oraz będą mieli możliwość osobistego zaprezentowania swoich projektów przed Komisją w formie prezentacji.
 2. Prezentacje przygotowane na Akademię muszą zawierać:
  a) założenia i mechanikę projektu;
  b) projekt budżetu wydatków planowanych na jego realizację;
  c) obecność brandingową/wizualną programu Lider Animator w projekcie;
  d) założenia dla komunikacji projektu z uwzględnieniem obecności programu Lider Animator, jak partnera projektu.
 3. Akademia Lidera Animatora odbędzie się w dniach 7-11września 2017 roku w Rulewie k/Grudziądza.
 4. Osoby uczestniczące w Akademii mają zapewnione przez organizatora zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas Akademii.
 5. Dojazd na Akademię Lidera Animatora odbywa się na koszt własny i we własnym zakresie.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Aktywności Fizycznej i Zdrowia - Sport Support z siedzibą w Warszawie.
 2. Administrator przetrzymuje w bazie następujące dane uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane te wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji działań związanych z Konkursem i są przechowywane zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 3. Biorąc udział w programie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację Aktywności Fizycznej i Zdrowia - Sport Support jego danych osobowych dla wypełnienia usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z programu wobec jej uczestników.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w programie. Uczestnik w każdej chwili ma prawo do ich usunięcia lub poprawiania.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w programie, oraz prawa i obowiązki uczestników programu jak i organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie programu, które nie będą zmieniały misji i celów programu.
 3. Informacja o zmianach w regulaminie zostanie zamieszczona na stronie internetowej programu (www.lideranimator.pl)
 4. Uczestnik programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem programu.
 5. Uczestnik programu wyraża zgodę na opublikowanie projektów i opisów ich realizacji na stronie internetowej (www.lideranimator.pl)
 6. Uczestnicy przystępując do programu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie umieszczonych tam zdjęć, filmów i oświadczają, że posiadają do nich pełne prawa własności intelektualnej.
 7. Uczestnicy przystępując do udziału w programie przyjmują warunki jego regulaminu.
 8. Uczestnik ma możliwość zrezygnowania z udziału w programie na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.
 9. W przypadku rezygnacji z udziału w programie uczestnik zobowiązany jest do zwrotu w ciągu 14 dni przyznanych i wypłaconych wcześniej środków finansowych[AS2].
 10. Program może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego regulaminu.
 11. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania/ przeprowadzenia programu.
 12. Organizator i partner techniczny nie ponoszą odpowiedzialności za:
  a) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez uczestnika z usług umożliwiających udział w programie;
  b) problemy w funkcjonowaniu programu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których organizator ani partner techniczny przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu programu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez dostarczycieli internetu z których korzysta uczestnik oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  c) udział w programie przez uczestników w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 13. Uczestnik oświadcza, że wizerunek utrwalony na przesłanych do Organizatora zdjęciach oraz filmach jest wizerunkiem Uczestnika. Uczestnik z chwilą zarejestrowania w Programie wyraża zgodę na korzystanie w tym rozpowszechnianie przez Organizatora lub podmioty przez Organizatora upoważnione z wizerunku Uczestnika dla potrzeb związanych z realizacją lub promocją Programu przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikowania dostępnych w chwili rejestracji Uczestnika w Programie, w tym w szczególności za pośrednictwem prasy tradycyjnej, telewizji, sieci Internet, w tym internetowych portali społecznościowych lub przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych. W przypadku odwołania przez Uczestnika zgody na rozpowszechnianie wizerunku w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora lub podmioty przez Organizatora upoważnione w związku z odwołaniem takiej zgody przez Uczestnika.
 14. W przypadku, gdy wizerunek utrwalony na przesłanych do Organizatora zdjęciach oraz filmach nie będzie wizerunkiem Uczestnika, Uczestnik oświadcza i zobowiązuje się zwolnić Organizatora lub podmioty przez Organizatora upoważnione z wszelkich roszczeń podnoszonych wobec tych podmiotów w związku z korzystaniem z wizerunku przesłanego przez Uczestnika.
 15. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
 16. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp. Wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
 17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy art. 919-921 kodeksu cywilnego.

Zapraszamy na nasz kanał Youtube.

Ta strona używa cookies