Polityka ochrony prywatności

Załącznik nr 1

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Administratora, którym jest SPORT SUPPORT - Fundacja Aktywności Fizycznej i Zdrowia, ul. Przasnyska 11/67, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000464952, NIP: 5223007237, REGON: 146759080.
 2. Administrator jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 3. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć:
  1. adresu poczty elektronicznej,
  2. adresu zamieszkania,
  3. imienia i nazwiska,
  4. loginu,
  5. numeru telefonu,
  6. adres IP komputera.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji przepisów prawa,
  2. utworzenia Konta, realizacji Regulaminu Konkursu, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,
  3. działań promocyjnych i handlowych Administratora, w tym przesyłanie Neswlettera na wskazany adres mailowy.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgody. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu świadczenia usługi Newslettera wymaga zgody na przesyłanie ofert handlowych na wskazany adres poczty elektronicznej.
 6. Aby świadczyć usługę Newslettera, Administrator przetwarza tylko nazwy adresów e-mail Użytkowników.
 7. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na przesyłanie ofert handlowych jest dobrowolne, ale ich brak, w tym brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług, w szczególności prowadzenia konta Użytkownika przez Administratora.
 8. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Administratora podany w Regulaminie.
 9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Użytkownika.
 10. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Konkursu i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 11. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.
 12. Użytkownikom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Administratorowi lub poprzez edycję danych konta,
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 13. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 14. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 15. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 16. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 17. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.
 18. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkowników.

Zapraszamy na nasz kanał Youtube.

Ta strona używa cookies